Hlavným cieľom a poslaním skúšobného laboratória je:

  • Uspokojovanie požiadaviek zákazníka požadujúceho skúšanie vína, muštov, liehovín a nealkoholických nápojov v súlade s platnou a aktuálnou legislatívou.
  • Dodržiavať zásady zavedeného systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami ISO/IEC 17025:2005.
  • Pravidelne sa zúčastňovať medzilaboratórnych porovnávacích skúšok.
  • Vytvárať podmienky na zabezpečenie vzdelávania a odborného rastu zamestnancov VIN.LAB, s.r.o.

Príručka kvality SL je vypracovaná podľa STN EN ISO/IEC 17 025:2005.

Sídlo vinlabu

Osvedčenie o akreditácii

Rozsah akreditácie


Certifikát STN EN ISO 9001:2016/ EN ISO 9001:2015